Albertus WeijerSijke Jetses

Philippus WeijerHijlkje de Vries

Thijs Weijer

f a m i l y
Children with:
Ida Kroezen

Siblings:
Sijke (Sadi) Weijer
Jelte Weijer
Albertus Weijer
Thijsje Weijer
Jacobus Weijer
Eize Weijer
Tjietske Weijer
Dieuwke Weijer
Phillipus Weijer
Hielke Willem Weijer
Marienus Harm Johannes Weijer

Children:
Hendrik Weijer
Thijs Weijer
 • Born: 20 Jan 1905, Sneek
 • Married 16 Oct 1929, Weltevreden-Nederland (Indie), to Mipse
 • Married 08-07-1949, Enschede, to Ida Kroezen
 • Died: 11 Sep 1989, Enschede
 • Occupation: Fuselier, geweerschutter en soldaat
 • Image gallery (2 images)

  pict199.jpg [80x99]
  Huwelijksacte Thijs Weijer en de Inlandsche vrouw Mipseacte--------------------------------------------------------------------------------Nummer: Twee honderd zes en
  negentig

  Heden den zestienden October negentien honderd negen en twintig
  verschenen voor mij Fransois ..... Blogg
  buitengewoon ambtenaar bij verhindering wegens andere werkzaamheden van den gewonen ambtenaar van den Burgerlijken
  Stand in Batavia:
  Thijs Weijer
  geboren te Sneek, oud vier en twintig jaren, van beroep
  fuselier
  wonende te Batavia, vroeger niet gehuwd geweest.
  meerderjarige zoon van Philippus Weijer en van diens echtgenoote
  Hijlkje de Vries, beiden overleden.
  en de Inlandsche vrouw Mipse
  geboren te Cheribon, oud volgens opgave vier en twintig jaren, zonder beroep.
  wonende te Batavia, vroeger niet gehuwd geweest.
  meerderjarige dochter van Tjaiman alias Santa en Tjaniwan, beiden
  overleden.
  die mij verzochten over te gaan tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk en mij tot dat einde de volgende
  onder de bijlagen van dit register opgenomen bewijsstukken ter hand stelden, te weten:
  ten eerste: de geboorteakte van den bruidegom.
  ten tweede: de verklaring van den Pangkoeloe van het onderdis-
  trict ....., ten blijke dat ten aanzien der bruid geene bezwaren
  bestaan tot het aangaan van dit huwelijk.
  ten derde: de overlijdensakte van den vader van den bruidegom
  ten vierde: de overlijdensakte van de moeder van den bruidegom
  ten vijfde: de huwelijkstoestemming van den betrokken Korpscom-
  mandant.
  Wordende hierbij aangeteekend dat de afkondiging van dit hu-
  welijk alhier op den tweeden October negentienhonderd negen en
  twintig heeft plaats gehad en zonder stuiting is afgeloopen.
  De daarna door mij den bruidegom en der bruid in het openbaar voorgehouden vraag, of zij elkander tot
  echtgenooten aannemen, en al de plichten door de Wet aan den huwelijken staat verbonden, getrouwelijk zullen
  naleven, door beiden bevestigend beantwoord zijnde, heb ik, in naam der Wet, uitspraak gedaan, dat zij door den
  echt aan elkaar zijn verbonden, en zulks in tegenwoordigheid van Peter Denis oud vijf en twintig
  jaren en Jacob van der Spoel oud een en twintig jaren beiden van
  beroep fuselier en wonende te Batavia.

  En is hiervan deze acte opgemaakt, die na voorlezing en voorhouding door den eersten comparant
  de getuigen en mij is ondertekend, doch niet door de comparante bruid die ver-
  klaarde haar naam niet te kunnen schrijven of tekenen hebbende de
  schrijfkunst niet geleerd.

  Gehuwd (1) 16 okt 1929 in Weltevreden, Nederlands IndiŽ met
  de Inlandse vrouw Mipse, geb. 1905, Cheribon, West Java, ovl. nov 1942, Tjigedog, Nederlands IndiŽ foto
  dochter van Tjaiman alias Santa en Tjaniwan

 • Generated by GreatFamily 2.2 update 2